Ako si objednať ebook

Ebook si môžete objednať kliknutím na tlačidlo „Chcem ebook + bonusy za 19.90 €“

Následne budete presmerovaní na objednávkový formulár, ktorý je potrebné vyplniť pre účely fakturácie. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, slúžia len pre nás na vybavenie objednávky.

Cena ebooku je 19.90 € (konečná cena vrátane DPH). K ebooku zadarmo posielame aj ďalšie 3 bonusové ebooky s receptami. Všetky ebooky dostane vo formátoch PDF.

Ebook môžete uhradiť bankovým prevodom, alebo platbou kartou cez zabezpečenú platobnú bránu GoPay. Pri úhrade cez platobnú bránu bude vaša objednávka vybavená okamžite ako prebehne platba a ebook vám automaticky príde na mail. Pri platbe bankovým prevodom vám ebook príde až keď dostaneme platbu na náš účet (to môže trvať 1-3 dni).

Na email vám príde potvrdenie o vašej objednávke a elektronická faktúra v PDF.

Pokiaľ emaily vo vašej schránke nevidíte, odporúčame skontrolovať zložku SPAM. Ak nie sú ani tam, kontaktujte nás na email ebookmojefitnesstycinky@gmail.com alebo telefonicky na číslo +421 915 207 827 a všetko vám pošleme.

Na ebook poskytujeme garanciu vrátenia peňazí do 30 dní. Pokiaľ sa vám teda ebook, nebude páčiť, môžete nás požiadať o vrátenie sumy bez udania dôvodu, stačí napísať na email ebookmojefitnesstycinky@gmail.com

Plné znenie všeobecných obchodných podmienok

Obchodné podmienky pre nákup na webstránke www.mojefitnesstycinky.com

Prevádzkovateľ internetovej stránky:

Fitness factory, s.r.o.,  A. Kmeťa 3,  Levice 93405   Slovensko

IČ: 47 493 054       DIČ: 2023910262         IČ DPH: 2023910262

Kontakt: 

  • email: ebookmojefitnesstycinky@gmail.com
  • tel:  +421 915 207 827

Zodpovedná osoba: Mgr. Lívia Šuľová

1) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.

2)Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky pred jej úhradou, považujeme objednávku za zrušenú. Storno pošlite e-mailom na ebookmojefitnesstycinky@gmail.com. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Záruka vrátenia peňazí

V prípade, že náš produkt nespĺňa vaše očakávania, garantujeme vám vrátenie peňazí do 30 dní od zakúpenia.

4) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho emailom a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

5) Doručenie a dodacie podmienky

Doručením produktu (e-knihy) sa rozumie odoslanie emailu s linkom na stiahnutie eknihy vo formáte PDF. Link na stiahnutie eknihy vám bude poskytnutý po pripísaní platby za produkt na náš účet.

6) Spôsoby úhrady

Poskytujeme možnosť platby kartou cez zabezpečenú platobnú bránu GoPay alebo platbu bankovým prevodom.

7) Reklamácie

V prípade, že produkt, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 4. Obchodných podmienok.

8.) Záverečné ustanovenia

Všetky eknihy na webstránke www.mojefitnesstycinky.com podliehajú autorskému právu. Ich neoprávnené šírenie a poskytnutie tretej strane je trestné.

Obchodné podmienky sú platné od 10/2018 do odvolania. Tieto obchodné podmienky boli formulované v dobrej viere v záujme dodržania zákonov.

Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Ochrana osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje vyplnené pri objednávke slúžia výhradne na účely vystavenia daňového dokladu (faktúry), sú považované za striktne dôverné a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“), len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Podľa GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Ak máte pochybnosti o spracovávaní vašich osobných údajov, prosíme vás aby ste v prvom rade kontaktovali nás, aby sme mohli prípadné nedopatrenia odstrániť.